2018
Tábor jelentkezési lap

2. Gyerek? Katt ide!

T-kom
KÉSZ Kft.
Nincs

Személyesen Átutalással

DIMENZIÓ tag? Katt ide!

 

Feltételek (Kattintson)

Megállapodás:

A megállapodás létrejött egyrészt a Kölyök-öböl Játszóház üzemeltető, képviselője, Mierniczky Laura (a továbbiakban Szervező), valamint az oldalon megnevezett szülő, illetve a gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban Szülő) között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú (5-12 éves) gyermek számára a „Kölyök-öböl Nyári tábor” elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.

2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napközi táboros program, amely hetes turnusban zajlik, naponként 08:00 és 17:00 közötti időtartamban, az alábbi napi program szerint:

8:00 – 8:30: gyülekező*, reggeli
8:30 – 9:30: játék a szabadban, rossz idő esetén szabad játék a Játékházban
9:30 – 10:45: foglalkozás
10:45 – 12:00: szabad játék a Játékházban
12:00 – 13:00: ebéd
13:00 – 14:00: mese, csendes pihenő (kicsiknek alvás, nagyoknak csendes elfoglaltság)
14:00 – 14:30: uzsonna
14:30 – 16:30: szabad játék a Játékházban (foglalkozás)
16:30 – 17:00: búcsúzás, indulás haza

* A gyülekező helyszíne, a Kopaszi gát főbejárata (Parkoló), egyéni igényeket kérjük előre egyeztetni!
A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a http://kolyokobol.hu/index.php?nid=168 internet oldalon. A turnus díja napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna).

3. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven zajlik. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 08:00 - 09:00-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor képviselőjének átadja és a tábor programidejének befejezésekor (17:00) átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén a Szülő hibájából 17:00 utánra tolódik, úgy a további rendkívüli gyermekfelügyelet díját (játszóházi óradíj időarányos összege) a Szülő helyben köteles megfizetni.

4. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa biztosított személyek közül legalább 1 fő turnusonként pedagógiai szakképesítéssel rendelkezik.

5. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba -a teljes gyógyulásig- nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni.

6. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép) illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, működési szabályait, elfogadni a turnus vezetésével megbízott pedagógusok irányítását.

7. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek. Lemondási feltételek: Amennyiben a Szülő a táborban való részvételt 30 nappal a turnuskezdés előtt lemondja, a Szervező a teljes összeget visszatéríti a Szülő részére. Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező miatt vagy más okból) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt. Módosítási feltételek: Amennyiben a gyermek betegség vagy egyéb okok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi. A Szülő kérésére történő turnus módosítás esetén 5000 Ft ügyintézési díjat számol fel a Szervező. A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnus / helyszín módosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. Amennyiben a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező a teljes részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

8. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját az aláíráskor készpénzben vagy banki átutalással a Szervező pénztárába befizeti.

GDPR TÁJÉKOZTATÓ:

Mint az Ön előtt is bizonyára ismert, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) felváltja az Európai Unió (EU) 1995- ös, 95/46/EK számúadatvédelmi irányelvét. A GDPR elfogadásának célja az volt, hogy az Európai Unión belül erősítse és egységesítse az egyén online környezetbenis érvényesülő, magánszférához fűződő és a személyes adatok védelméhez való jogát, miközben egyszerűsíti az EU polgárokat kiszolgálóvállalkozások adatvédelmi kötelezettségeit azáltal, hogy a 28 különböző tagállami szabályozást egy egységes EU rendelet váltja fel.

Ön korábban Cégünkkel személyes adatait közölte, így a rendeletben foglaltak alapján ezúton az alábbiakról tájékoztatjuk:
Önnek, mint a Cégünk személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van:

  • a  kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • b  kérelmezni az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
  • c  jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az adathordozhatósághoz, továbbá
  • d  tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  • e  Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a gdpr.kolyokobol@gmail.com e-mail címen;
  • f  a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
  • g  jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Cégünket.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

A lap alján a négyzet kipipálásával Ön hozzájárulását adja, hogy napközi ellátással és táboros szolgáltatásainkkal kapcsolatban adatait tárolhassuk.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

PressPlay Kft
1117 Budapest, Kopaszi gát 9.
Tel/Fax: +36-20/436-45-28
E-mail: kolyokobol@gmail.com

Együttműködését megköszönve:
PressPlay Kft munkatársai

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT:

Az Ön személyes adatai a Szervező adatbázisába kerülnek. A Szervező kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képező program lebonyolításának céljára használhatja fel. Személyes adatait a Szervező biztonságosan kezeli és a fentieken túlmenően harmadik félnek nem adja át, nem értékesíti.

Szülő hozzájárul, hogy a táborban készült képi, illetve hanganyagot/felvételt a tábor szervezője saját honlapján, Facebook oldalán, illetve az adott turnus zárt Facebook csoportjában korlátlanul, további díjazás nélkül felhasználhassa, azonban harmadik személynek ki nem adhatja.

Igen