Impresszum

  • 1117 Budapest Kopaszi gát 9.
  • A Kölyök-öböl bankszámla száma: UniCredit Bank 10918001-00000108-09280008
  • Üzemeltető: Eurovision Kft., 1114 Budapest Orlay utca 9.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-711204
    Adószám: 12942833-2-43

Letölthető dokumentumok

Működési információk

A Kölyök-öböl Játszóház szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

1. Nyitvatartási rend:

Hétfőtől péntekig 09-18 óráig.

Hétfőtől péntekig Családi bölcsőde üzemel a játszóház területén.

A nyári időszakban egész napos táborokat tartunk.

Vendégeinket a faliújságon, Facebook oldalunkon – Családi bölcsőde esetében, zárt Facebook csoporton keresztül-, illetve honlapunkon tájékoztatjuk a zárva tartás időpontjáról.

2. Szolgáltatások díja

A Kölyök-öböl Játszóház szolgáltatásai díjfizetés ellenében vehetők igénybe.
A Családi bölcsőde, gyermekmegőrzés és fejlesztő foglalkozásaink tarifája megtalálható honlapunkon, illetve a helyszínen megtekinthető.

A Kölyök-öböl Játszóház területén kizárólag fogyasztó vendégek tartózkodhatnak.
A Játszóházban kizárólag a Játszóház által biztosított étel és ital fogyasztható!

3. A gyermekekre vonatkozó óvó- védő előírások, szabályok

Ld: piktogramokkal a gyermekek számára is jól értelmezhető szabályokat tartalmazó tábla a recepción.

A Kölyök-öböl Játszóház szolgáltatásait 0-12 éves korú gyermekek és kísérőik vehetik igénybe.
A Kölyök-öböl Játszóházban szakképzett személyzet felügyeli a gyermekeket, ennek ellenére ott is csak szülői beleegyezéssel és felelősséggel hagyható a gyermek.
Kérjük, hogy a gyermekek ékszereket, drága ruhákat, értékes otthoni játékokat, gyermekek életkorához és/vagy a Kölyök-öböl Játszóház kultúrájához nem illeszkedő tárgyakat (szúró, vágó, fegyverszerű, a gyermekek lelki épségét bántó játékszerek, tárgyak) ne hozzanak be.
A Kölyök-öböl Játszóházban hagyott, illetve hozott tárgyakért és az ezekkel okozott balesetekért nem vállalunk felelősséget!
Beteg, lázas, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében a Kölyök-öböl Játszóházat nem látogathatja.
Szakembereink gyógyszert a gyermekeknek nem adhatnak be.
Ha a megőrzés alatt észlelünk betegséget, lázat, illetve baleset történik, a szülőket azonnal értesítjük.
A Kölyök-öböl Játszóház egész területén TILOS a dohányzás!

Megőrzés esetén a gyermeket csak a szülő, nagyszülő viheti el.
Ha a gyermeket más személy viszi el, a szülőtől erről olyan írásos nyilatkozatot kérünk, melyben felelősséget vállal.
A nyilatkozatban szerepelnie kell az illető személyi igazolvány számának, nevének, címének.
A szülőknek a nyitvatartási időn belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell a Kölyök-öböl Játszóházat.
Kérjük, hogy a szülő adja meg egy olyan személy nevét és elérhetőségét, akit értesíthetünk – ha előre nem látható, rendkívüli esemény miatt ő nem elérhető – és az gondoskodik a gyermek elviteléről.
Kérjük a WC-t rendeltetésszerűen használják, a tisztaságra fokozottan ügyeljenek.
A gyermekek védelme érdekében az ajtókat kérjük folyamatosan zárva tartani.
A Kölyök-öböl Játszóház területére a higiéniai védelem megőrzése és a biztonsági okok miatt, állatot behozni nem szabad.

4. Játszótér használati rendje

A játékokat kérjük rendeltetésüknek megfelelően használni, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, balesetért és annak következményeiért a gyermek kísérője vállal mindennemű felelősséget.
A játékokat, eszközeinket a Kölyök-öböl Játszóházból kérjük ne vigyék ki. A lopás anyagi és büntetőjogi felelősséget von maga után!
Kérjük óvja gyermekével együtt a Kölyök-öböl Játszóház tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat és ügyeljen a tisztaságra.

Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal jelezzék a recepción.

Javaslataikat, tanácsaikat bármikor szívesen fogadjuk, kérdéseire, érdeklődésükre örömmel válaszolunk.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

2020. február 01.

Az Eurovision Kft. (1114 Budapest, Orlay u. 9, a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) mint a Kölyök-öböl Játékház és Kávézó üzemeltetője és adatkezelője magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Eurovision Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kolyokobol.hu címen.
Az Eurovision Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Az Eurovision Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Eurovision Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Eurovision Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

• Az Eurovision Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
• Felhívjuk az Eurovision Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Eurovision Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
• 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

2. VENDÉGLÁTÓI ADATKEZELÉSEK

Vásárlói adatok:
Az adatkezelés célja: Az Eurovision Kft. által üzemeltetett Kölyök-öböl Játszóház és Kávézóban történő vásárlás, számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a SIX Payment Services (Europe) S.A. (1117 Budapest, Budafoki út 91-93/C.) kezeli.

Adattovábbítás:
Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az SIX Payment Services (Europe) S.A. (1117 Budapest, Budafoki út 91-93/C.) felé,
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozók:
Név/Székhely/Adatfeldolgozói feladat
Eurovision Kft./1114 Budapest, Orlay u. 9./A Kölyök-öböl Játszóház és Kávézó rendszergazdai feladatainak ellátása.
ECR-Trade Kft./1133 Budapest Dráva utca 5/a/A Kölyök-öböl Játszóház és Kávézó kasszarendszerének karbantartása
Six Payment Services S.A./1117 Budapest, Budafoki út 91-93/C/A Kölyök-öböl Játszóház és Kávézóban található kártyaolvasó terminálok üzemeltetése.

Rendezvények
Az adatkezelés célja: Az Eurovision Kft. által üzemeltetett Kölyök-öböl Játszóház és Kávézóban születésnapi party rendezése, minőségellenőrzés.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
A kezelt adatok köre: a megrendelés és a rendezvény időpontja, a megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a részt vevő gyerekek száma, a felügyelő szülő neve, a születésnapos neve, életkora, a rendelést felvevő neve, az esetleges speciális kérés, ételérzékenység adatok, a megrendelés során megadott egyéb adatok (pl. a megrendelt torták száma, a fogyasztás mennyisége a rendezvényen);
Az adatkezelés időtartama: A rendezvényt követő egy hónap, on-line foglalás esetén 90 nap.

Rendkívüli események
Az adatkezelés célja: a Kölyök-öböl Játszóház és Kávézóban bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke fűződik a rendkívüli események kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja],
A kezelt adatok köre: a sérült neve, címe, telefonszáma, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, a baleset dátuma, időpontja, a sérülés és a baleset leírása, az intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.
Az adatkezelés időtartama: A vendégbaleseti jegyzőkönyvek tekintetében öt év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válhat a rendkívüli eseményből eredő jogok érvényesítése

Wifi szolgáltatás
Az Eurovision Kft. vendégei részére wifi kapcsolaton keresztül internetelérést biztosít a Ruffnet Zrt. (2724 Újlengyel, Határ u. 12.) szolgáltatásának igénybevételével.
Tájékoztatjuk, hogy vendégeink részére az ingyenes wifi hálózat igénybevétele korlátlan. Az éttermek wifi forgalmát Az Eurovision Kft. nem rögzíti.

3. VAGYONVÉDELEM

Elektronikus megfigyelőrendszer
Az Eurovision Kft. által üzemeltetett Kölyök-öböl Játszóház és Kávézóban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a vendégtérre, a pénztárpultba és a játszóházba is. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen tájékoztató mellékletében találhatók.
A személyes adatok kezelője: Az Eurovision Kft.
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Kölyök-öböl Játszóház és Kávézó területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása a Kölyök-öböl Játszóház és Kávézó területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis Az Eurovision Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
A kezelt személyes adatok típusa: a Kölyök-öböl Játszóház és Kávézó területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 15 nap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont].
Adatfeldolgozó: Eurovision Kft.

A felvételek felhasználása
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: Az Eurovision Kft.
A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: Az Eurovision Kft.
A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: Az Eurovision Kft.
Az Eurovision Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése

4. A kolyokobol.hu ADATKEZELÉSEI

A www.kolyokobol.hu szerver naplózása
Az Eurovision Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés. A www.kolyokobol.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja Az Eurovision Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies címen ad részletes felvilágosítást
A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az Eurovision Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS

Az Eurovision Kft. a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
Az Eurovision Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Eurovision Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Eurovision Kft. az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az Eurovision Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web,ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Eurovision Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Orlay utca 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-703505
A bejegyzőbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12789038-2-43
Telefonszám:06 (20) 436-4124
E-mail: info@kolyokobol.hu

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
Az érintett hozzáféréséhez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Eurovision Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az érintett kérelmére az információkat Az Eurovision Kft. elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.
Helyesbítés joga:
Az Eurovision Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Az Eurovision Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

9. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

1 sz. Melléklet

Az Eurovision Kft. által üzemeltetett Kölyök-öböl Játszóház és Kávézóban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a vendégtérre, a pénztárpultba és a játszóházba is.
A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése:

Kamera / Megfigyelt terület
1. Kávézó asztalok és foglalkozószoba
2. Kávézó és pult
3. Kalandpark
4. Kávézó pénztárgép

Tisztelt Vendégünk!

Mint az Ön előtt is bizonyára ismert, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) felváltja az Európai Unió (EU) 1995- ös, 95/46/EK számú adatvédelmi irányelvét. A GDPR elfogadásának célja az volt, hogy az Európai Unión belül erősítse és egységesítse az egyén online környezetben is érvényesülő, magánszférához fűződő és a személyes adatok védelméhez való jogát, miközben egyszerűsíti az EU polgárokat kiszolgáló vállalkozások adatvédelmi kötelezettségeit azáltal, hogy a 28 különböző tagállami szabályozást egy egységes EU rendelet váltja fel.

Ön korábban Cégünkkel személyes adatait közölte, így a rendeletben foglaltak alapján ezúton az alábbiakról tájékoztatjuk:
Önnek, mint a Cégünk személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van:

a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezni az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a gdpr.kolyokobol@gmail.com e-mail címen;
f) a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Cégünket.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Eurovision Kft.
1117 Budapest, Kopaszi gát 9.
Tel: +36 (20) 436-4528
E-mail: kolyokobol@gmail.com

Együttműködését megköszönve:
Az Eurovision Kft. munkatársai